Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№2' 2017p.

ОНКОЛОГІЯ

МІКРОСАТЕЛІТНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ РАКУ ЕНДОМЕТРІЮ

Проф. С. М. КАРТАШОВ, канд. мед. наук К. М. ОЛЕШКО, канд. мед. наук Н. С. КУЧЕРИНА
Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна

Вивчено особливості клінічного перебігу раку ендометрію з урахуванням генетичних і патоморфологічних характеристик пухлини. Наявність мікросателітної нестабільності є частим порушенням у хворих з ендометріоїдними формами, її збільшення відбувається у перименопаузі. Цей показник може використовуватися як прогностичний фактор.

Ключові слова: рак ендометрію, мікросателітна нестабільність, стадія, вік, гістоструктура, безрецидивне виживання.

МИКРОСАТЕЛЛИТНАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ РАКА ЭНДОМЕТРИЯ

С. М. КАРТАШОВ, Е. М. ОЛЕШКО, Н. С. КУЧЕРИНА

Изучены особенности клинического течения рака эндометрия с учетом генетических и патоморфологических характеристик опухоли. Наличие микросателлитной нестабильности является частым нарушением у больных с эндометриоидными формами, ее увеличение происходит в перименопаузе. Этот показатель может использоваться как прогностический фактор.

Ключевые слова: рак эндометрия, микросателлитная нестабильность, стадия, возраст, гистоструктура, безрецидивная выживаемость.

MICROSATELLITE INSTABILITY AND CHARACTERISTICS OF ENDOMETRIAL CANCER

S. M. KARTASHOV, K. M. OLESHKO, N. S. KUCHERYNA

The features of the clinical course of endometrial cancer were investigated considering genetic and pathological characteristics of the tumor. The presence of microsatellite instability is a common disorder in patients with endometrioid forms; its increase occurs in perimenopause. This can be used as a prognostic factor.

Key words: endometrial cancer, microsatellite instability, stage, age, histostructure, relapse−free survival.


Завантажити статтю в форматі PDF (117 KB)
Наверх