Previous

CURRENT ISSUE

№3' 2021

MEDICO-SOCIAL PROBLEMS

International Medical Journal, Vol. 27., Iss. 3, 2021, P. 84−88.


DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2021-3-18)

MEDICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE CIRCULATORY SYSTEM DISEASES, CEREBROVASCULAR DISEASES AND STROKES IN UKRAINE AND KHARKIV REGION


Ognev V. A., Mishchenko M. M.

Kharkiv National Medical University, Ukraine

When studying the medical and epidemiological characteristics of diseases of the circulatory system, cerebrovascular diseases and strokes in Ukraine in general and Kharkiv region in particular, basic trends to reduce their prevalence and primary morbidity were identified. Nthe number of patients with circulatory system and cerebrovascular diseases, as well as strokes decreased, meanwhile with significant trends (+83,9 %) the primary incidence of strokes increased within the period of 2010−2017. An increase in the prevalence of diseases of the circulatory system in the regions: Zhytomyr (+ 18,3 %), Chernihiv (+ 7,8 %), Khmelnytsky (+ 7,4 %), etc .; cerebrovascular diseases: in Zhytomyr (+149.8 %), Khmelnytsky (+11,5 %), Ternopil (+ 5,6 %), etc.; strokes: Chernivtsi (+69,4 %), Kharkiv (+62,5 %), Sumy (+43,6 %) etc. The same applies to the primary incidence of these pathologies: in Zhytomyr (+22,4 %), Mykolayiv (+5,1 %), Ternopil (+3,6 %) etc. for diseases of the circulatory system; in Zhytomyr (+98,1 %), Zakarpattia (+19,4 %) and Dnipropetrovsk (+9,7 %) for cerebrovascular diseases; in Kharkiv (+249,2 %), Chernivtsi (+235,8 %), Sumy (+188,2 %) etc. for strokes. The decrease in the prevalence and primary incidence of circulatory system diseases (−1,1 % and −7,2 %, respectively) and cerebrovascular diseases (−2,7 % and 18,5 %) within 2018−2019 was found in Kharkiv region, with tendencies to increased prevalence of strokes (+4,6 %) with the largest trends in Lyubotyn (+84,6 %) and Zolochiv (+46,7 %), Shevchenkivsky (+41,9 %) and Bohodukhiv (+37,3 %) areas. In 2010−2017, there was a rise in mortality rates in most regions of Ukraine due to diseases of the circulatory system and cerebrovascular diseases, and a significant increase in primary disability among the adult population.

Key words: diseases of the circulatory system, cerebrovascular diseases, strokes, prevalence, primary morbidity, primary disability, trend, mortality.


REFERENCES


1. Otsіnka yakostі nadannya іnsul'tnoї dopomogi u statsіonarakh za danimi reєstru RES−Q / T. S. Mіshchenko ta іn. // Mіzhnarod. nevrologіchnii zhurn. 2020. T. 16, № 1. S. 10−16. doi: 10.22141/2224−0713.16.1.2020.197325

2. Feigin V. L. Anthology of stroke epidemiology in the 20th and 21−st centuries: Assessing the past, the present, and envisioning the future // International J. of Stroke. 2019. № 14 (3). R. 223−237. doi: https://doi.org/10.1177/1747493019832996

3. Stroke: a global response is needed / W. Johnson, O. Onuma, M. Owolabi, S. Sachdev // Bull. World Health Organ. 2016. Vol. 94. R. 634−634a. doi: https://doi.org/10.2471/blt.16.181636

4. Action Plan for stroke in Europe 2018−2030 / B. Norrving et al. // Eur. Stroke J. 2018. Vol. 3. R. 309−336.

5. Updated criteria for population−based stroke and transient ischemic attack incidence studies for the 21st century / V. Feigin, B. Norrving, C. L. M. Sudlow, R. L. Sacco // Stroke. 2018. № 49. R. 2248−2255.

6. DZ "Tsentr medichnoї statistiki Mіnіsterstva okhoroni zdorov'ya Ukraїni". Statistichnі danі za 2011−2017 roki. Forma № 12. "Zvіt pro zakhvoryuvannya, zareєstrovanі u khvorikh, yakі prozhivayut' v raionі obslugovuvannya lіkuval'no−profіlaktichnogo zakladu". URL: http://medstat.gov.ua/ukr/statdan.html

7. Departament okhoroni zdorov'ya Kharkіvs'koї oblderzhadmіnіstratsії. Kharkіvs'kii oblasnii іnformatsіino−analіtichnii tsentr medichnoї statistiki. Osnovnі pokazniki zdorov'ya naselennya ta dіyal'nostі zakladіv okhoroni zdorov'ya Kharkіvs'koї oblastі za 2018−2019 rr. Kharkіv, 2020. 484 s.

8. Pokazniki zdorov'ya naselennya ta vikoristannya resursіv okhoroni zdorov'ya v Ukraїnі za 2013−2014 roki: dovіdnik. K.: DZ "Tsentr medichnoї statistiki MOZ Ukraїni", 2015. 325 s.

9. Pokazniki zdorov'ya naselennya ta vikoristannya resursіv okhoroni zdorov'ya v Ukraїnі za 2014−2015 roki: dovіdnik. K.: DZ "Tsentr medichnoї statistiki MOZ Ukraїni", 2015. 325 s.

10. Pokazniki zdorov'ya naselennya ta vikoristannya resursіv okhoroni zdorov'ya v Ukraїnі za 2016−2017 roki: dovіdnik. K.: DZ "Tsentr medichnoї statistiki MOZ Ukraїni", 2018. 325 s.

11. Pokazniki zdorov'ya naselennya ta vikoristannya resursіv okhoroni zdorov'ya v Ukraїnі za 2018−2019 roki: dovіdnik. K.: DZ "Tsentr medichnoї statistiki MOZ Ukraїni", 2020. 229 s.

12. Osnovnі pokazniki іnvalіdnostі ta dіyal'nostі mediko−sotsіal'nikh ekspertnikh komіsіi Ukraїni za 2014 rіk: analіtiko−іnformatsіinii dovіdnik; za red. S. І. Chernyaka / A. V. Іpatov ta іn. Dnіpropetrovs'k: Royal−Print, 2015. 167 s.

13. Osnovnі pokazniki іnvalіdnostі ta dіyal'nostі mediko−sotsіal'nikh ekspertnikh komіsіi Ukraїni za 2015 rіk: analіtiko−іnformatsіinii dovіdnik; za red. S. І. Chernyaka / A. V. Іpatov ta іn. Dnіpropetrovs'k: Aktsent PP, 2016. 162 s.

14. Osnovnі pokazniki іnvalіdnostі ta dіyal'nostі mediko−sotsіal'nikh ekspertnikh komіsіi Ukraїni za 2018 rіk: analіtiko−іnformatsіinii dovіdnik; za red. R. Ya. Perepelichnoї / A. V. Іpatov ta іn. Dnіpro: Aktsent PP, 2019. 180 s.

Go on Top