Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№2' 2017p.

КАРДІОЛОГІЯ

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНО−ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕРЦЯ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО ІНСУЛЬТУ

Проф. І. В. ДРОЗДОВА, А. А. БАБЕЦЬ
ДУ "Український державний науково−дослідний інститут медико−соціальних проблем інвалідності МОЗ України", Дніпро, Україна

Дано оцінку структурно−функціонального стану серця хворих на артеріальну гіпертензію ІІІ ст. у віддалений термін після перенесеного ішемічного мозкового інсульту. Усі відзначені зміни були обумовлені як наявністю та тривалістю артеріальної гіпертензії у пацієнтів, так і їхніми конституціональними особливостями, ремоделюванням серця та судин, навантаженням тиском. Визначення чинників, які впливають на структурно−функціональні особливості серця у хворих на артеріальну гіпертензію після перенесеного інсульту, необхідно враховувати у стратифікації загального серцево−судинного ризику та розробці індивідуальних програм реабілітації інвалідів із цією патологією.

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, мозковий інсульт, ремоделювання серця, структури серця.

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНО−ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗЕЙ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ИНСУЛЬТА

И. В. ДРОЗДОВА, А. А. БАБЕЦ

Дана оценка структурно−функционального состояния сердца больных с артериальной гипертензией ІІІ ст. в отдаленный период после перенесенного ишемического мозгового инсульта. Все отмеченные изменения были обусловлены как наличием и длительностью артериальной гипертензии у пациентов, так и их конституциональными особенностями, ремоделированием сердца и сосудов, нагрузкой давлением. Определение факторов, влияющих на структурно−функциональные особенности сердца у больных артериальной гипертензией после перенесенного инсульта, необходимо учитывать в стратификации общего сердечно−сосудистого риска и разработке индивидуальных программ реабилитации инвалидов с этой патологией.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, мозговой инсульт, ремоделирование сердца, структуры сердца.

THE FEATURES OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL STATE OF THE HEART IN PATIENTS WITH HYPERTENSION AFTER STROKE

I. V. DROZDOVA, A. A. BABETS

The structural and functional condition of heart in patients with stage 3 hypertension was assessed in the remote period after ischemic stroke. All observed changes were due to both the presence and duration of hypertension in the patients and their constitutional peculiarities, remodeling of the heart and blood vessels, pressure load. Identifying the factors affecting the structural and functional features of the heart in patients with hypertension after stroke should be considered at stratification of total cardiovascular risk and development of individual programs for rehabilitation of disabled patients with this disease.

Key words: arterial hypertension, stroke, heart remodeling, heart structures.


Завантажити статтю в форматі PDF (183 KB)
Наверх