Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№3' 2015p.

ХІРУРГІЯ

ХІРУРГІЧНА ТАКТИКА І СПОСОБИ ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ УСКЛАДНЕНОГО СИНДРОМУ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ

Канд. мед. наук Г. М. ГЕРАСИМОВ
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

Наведено результати оперативного лікування 260 хворих з ускладненим перебігом синдрому діабетичної стопи. Зазначено, що для підвищення його ефективності слід виконувати операції в ургентному порядку, під загальним знеболенням, з попереднім проведенням діагностичної програми, при індивідуальному підході до кожного хворого. Запропоновані методики завершення оперативних втручань та ведення післяопераційного періоду дали змогу знизити кількість інфекційних післяопераційних ускладнень до 11,8 % випадків, післяопераційну летальність − до 8,0 %.

Ключові слова: синдром діабетичної стопи, ускладнені форми, хірургічне лікування.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА И СПОСОБЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННОГО СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

Г. Н. ГЕРАСИМОВ

Приведены результаты оперативного лечения 260 больных с осложненным течением синдрома диабетической стопы. Отмечено, что для повышения его эффективности необходимо выполнять операции в ургентном порядке, под общим обезболиванием, с предшествующим проведением диагностической программы, при индивидуальном подходе к каждому больному. Предложенные методики завершения оперативных вмешательств и ведения послеоперационного периода позволили снизить количество инфекционных послеоперационных осложнений до 11,8 % случаев, послеоперационную летальность − до 8,0 %.

Ключевые слова: синдром диабетической стопы, осложненные формы, хирургическое лечение.

SURGICAL TACTICS AND METHODS OF SURGICAL MANAGEMENT OF COMPLICATED DIABETIC FOOT

G. M. GERASYMOV

The author reports the results of treatment of 260 patients with complicated course of diabetic foot syndrome. It is noted that to increase the effectiveness, surgery should be performed as an urgent procedure under general anesthesia, with preliminary diagnosis and individual approach to each patient. The technique of performing operations and postoperative care proposed by the author has reduced the number of infectious postoperative complications to 11.8 %, postoperative mortality 8 %.

Key words: diabetic foot syndrome, complicated forms, surgical treatment.


Завантажити статтю в форматі PDF (512 KB)
Наверх